Clicky


​​​​​​​
یک اختلال عصب شناختی است که به دلیل وجود تفاوت در مغز و نحوه دریافت و پردازش اطلاعات در آن بوجود می آید.
​​​​​​​
وجود این اختلال هیچ ارتباطی با هوش و یا انگیزه ی کودکان برای یادگیری و درس خواندن ندارد. درواقع روش های رایج یادگیری و آموزش برای کودکان دچار این اختلال مناسب نیست.

کودکان دچار این اختلال معمولا در دوره تحصیل در خواندن یا نوشتن، ریاضی، استدلال کردن و یا به یاد سپاری مطالب، مهارت های حرکتی و یا درک زبان شفاهی  دچار مشکل می شوند.

عواملی مثل ژنتیک، بعضی عوامل محیطی و یا مشکلات زمان بارداری می تواند بر شکل گیری این اختلال مؤثر باشد.
​​​​​​​
برای درمان این اختلال دبیران با کسب آگاهی از مشکلات دانش آموزان خود و با پیگیری و برخورد صحیح با مشکلات این کودکان، شناسایی  نقاط قوت و آگاه شدن از نقاط ضعف این دانش آموزان راه را برای موفقیت تحصیلی و شغلی دانش آموزان خود هموار می کنند.

◆اختلالات یادگیری چیست؟