Clicky

   سبک یعنی شیوۀ بیان یک مفهوم و روش انتقال آن به مخاطب؛ یعنی اینکه مفهوم را به چه صورتی بیان می کنیم و چه ابعاد، عناصر و روابطی از آن را روشن می سازیم. سبک همان نقش و کارکرد متن است که ممکن است تعریف، توصیف، توضیح، تشریح، تمثیل، تفاوت و شباهت، علت و معلول، تحلیل، جدل، روایت و ... باشد.
 
 
 
​​​​​​​  شناخت سبک کتاب های درسی به دانش آموزان کمک می کند تا سبک غالب کتاب یا فصل را شناسایی کنند، مفهومی و تحلیلی بخوانند و تفاوت این درس ها را آگاهانه تشخیص دهند. معلمان نیز با تحلیل سبکی، می توانند میان سبک های ساده و سخت تمیز دهند و در سبک تدریس خود تغییرات و اصلاحاتی ایجاد نمایند.
کُدگذاری و سبک شناسی شیوه ای نوین و پیشرفته در آموزش است که می تواند سرعت و دقت یادگیری را افزایش دهد و موجب موفّقیّت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گردد.
​​​​​​​

 
​​​​​​​کُدگذاری می تواند در سازماندهی و تدریس بهتر و یادگیری عمیق تر مؤثر باشد. کُدگذاری موجب افزایش سرعت، قدرت و دقّت یادگیری می گردد. اهمیت این مهارت در شرایط آموزشی پساکرونا ضرورت بیشتری پیدا کرده است.


​​​​​​​
✔​​​​​​​معرّفی انواع کُدهای زنده، تفسیری، مفهومی، مضمونی و موضوعی
چگونگی استخراج مفاهیم و کلمات کلیدی
سازماندهی و طبقه بندی مطالب درسی
چگونگی ترسیم نقشۀ مفهومی
شیوۀ یادداشت برداری و خلاصه نویسی مؤثر
تفاوت سبک های درس های خواندنی و تحلیلی
مطالعۀ مفید و مؤثر با شناخت انواع کُد و سبک
بررسی علل پیچیدگی مفاهیم و مطالب کتاب درسی
با شناخت کُد و سبک شناسی می توان نوید داد که تدریس معلمان و یادگیری دانش آموزان 25% پیشرفت کند. همچنین دقّت مطالعۀ دانش آموزان، سرعت پاسخ دهی، شیوۀ خواندن مفهومی و تحلیلی تا حد قابل توجهی افزایش یابد. به طور کلی می توان گفت این رویکرد می تواند معضل آموزشی را تا میزان زیادی حل نماید؛ این امر در کارگاه های برگزار شده به صورت عملی به اثبات رسیده است.

روش های برتر تدریس و آموزش ریاضی (سبک شناسی و کدگذاری)​​​​​​​​​​​​​​

نقش سبک شناسی کتاب های درسی در یادگیری و تدریس مؤثر 

کُدگذاری به معلمان و دانش آموزان چه کمکی می کند؟

چند مورد عملی استفاده از کُدگذاری