Clicky
ردیفعناوینمدتعمومیتخصصیحرفه ایراهنمایی و ثبت نام
1مقدمات مدیریت آموزشگاهی24*----متعاقباً اعلام می گردد
2آیین نگارش و مکاتبات اداری24*----متعاقباً اعلام می گردد
3قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی16*----متعاقباً اعلام می گردد
4آموزش نرم افزار تخصصی شاد6--*--متعاقباً اعلام می گردد
5تحلیل محتوای رسانه های آموزشی24----*متعاقباً اعلام می گردد

دوره های الزامی معاون فن آوری