Clicky
ردیفعناوینمدتعمومیتخصصیحرفه ایثبت نام و راهنمایی
1آشنایی با مبانی اندیشه ای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی درباره تعلیم و تربیت24*----متعاقباً اعلام می گردد.
2آشنایی با تشکل های دانش آموزی قانونی در آموزش و پرورش (شورای دانش آموزی-هلال احمر-پیشتازان-فرزانگان-اتحادیه انجمن های اسلامی و بسیج)18--*--متعاقباً اعلام می گردد.
3قرائت قرآن کریم (روخوانی و روان خوانی)44--*--متعاقباً اعلام می گردد.
4قدرت بهره گیری از آیات قرآن وتوانایی استناد به آنها در نوشتار و گفتار24--*--متعاقباً اعلام می گردد.
5آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز20--*--متعاقباً اعلام می گردد.
6آشنایی با وظایف مربی و نیاز متربی در عصر حاضر18----*متعاقباً اعلام می گردد.
7مدیریت مورد18----*متعاقباً اعلام می گردد.
8شیوه های خود مراقبتی کودکان و نوجوانان در برابر تهدید ها و آسیب های جنسی18----*متعاقباً اعلام می گردد.
9شیوه های نوین تربیت دانش آموزان با در نظر گرفتن تحولات فرهنگی در عرصه های ملی و بین المللی24----*متعاقباً اعلام می گردد.
10آموزش مهارت های زندگی24----*متعاقباً اعلام می گردد.
11مدیریت فعالیت های پرورشی8----*متعاقباً اعلام می گردد.
12آشنایی با فرقه ها و نحله های انحرافی28----*متعاقباً اعلام می گردد.

دوره های الزامی معاون پرورشی