Clicky

​محتوای دوره معلّم حرفه ای 1401 ( بدو خدمت )
          ​​​​54 ساعت ضمن خدمت
           کد دوره : 91402409
           ثبت در LTMS  و سامانه مشارکت ها


1-روان شناسی تربیتی
·      تعریف، هدف و موضوع روان شناسی تربیتی
·      مفهوم رشد و عوامل موثر بر آن
·      اصول حاكم بر رشد و مراحل رشد
·      رشد و رابطه ی آن با یادگیری
·      نظریه های یادگیری و كاربرد آنها
·      مفهوم و نظریات انگیزش و روش های ایجاد و توسعه ی آن
·      تفاوت های فردی و لزوم توجّه به آن در تعلیم وتربیت
·      روان شناسی و آموزش كودكان استثنایی


2-روش ها و فنون تدریس
·      مفهوم تدریس و روش تدریس
·      روش های تدریس سنتی و نوین
·      مفهوم مهارت تدریس
·      مهارت های فرایند تدریس: * مهارت های قبل از تدریس * مهارت های ضمن تدریس * مهارت های پس از تدریس
·      انواع آموزش ( كالسيك- غير كلاسيك- ضمنی)
·      رویكردهای كالن تعليم و تربيت( پداگوژی- آندراگوژی-سينرگوژی-هيوتاگوژی)
·      نكاتی كاربردی از مكاتب تعليم و تربيت ،روانشناسی یادگيری و آموزش بزرگسالان
·      تفاوت های فردی در یادگيری و سبك های یادگيری فراگيران
·      نظریه هوش های چندگانه و تاثير آن در تنوع بخشی به روش ها و رویكردهای تدریس
·      تفكر راست مغزی و چپ مغزی و تاثير آن بر روش های تدریس
·      آشنایی با الگوهای متداول تدریس
·      مقایسه روش های تدریس و انتخاب روش تدریس بر مبنای اهداف آموزشی


3-اصول طراحی آموزشی
·      هدف های كلی و آموزشی درس
·      ویژگی ها و توانایی های فردی وجمعی دانش آموزان
·      تهیه وتدوین محتوای درس
·      پیش آزمون
·      انتخاب راهبردها و فعالیت های یاددهی – یادگیری
·      انتخاب فضا،منابع و رسانه های آموزشی
·      راهنمای عملی تهیه طرح درس
·      چگونگی تطبیق محتوی دروس با ساعات هفتگی
·      طرز نوشتن طرح درس
·      بررسی عناصر موجود در طرح درس
·      انواع طرح درس (روزانه، ماهانه، سالانه و هفتگی)
·      طرح درس آموزش فردی شده
​​​​​​​​​​​​​​

4-سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
·      مفهوم سنجش، اندازه گیری وارزشیابی و مقایسه بین آنها
·      مقیاس های اندازه گیری
·      انواع آزمون ها با توجه به چگونگی تهیه آنها (معلم ساخته – استاندارد)
·      انواع آزمون از دیدگاه هدف (ورودی – تكوینی – پایانی)
·      انواع آزمون با توجه به ملاك مورد استفاده (ملاك مرجع – هنجارمرجع)
·      انواع آزمون از دیدگاه موضوع یادگیری (شفاهی – كتبی _ عملی)
·      تحلیل نتایج آزمون های پیشرفت تحصیلی
·      انواع آزمون از دیدگاه موضوع یادگیری (شفاهی – كتبی – عملی)
·      تحلیل نتایج آزمون های پیشرفت تحصیلی
·      استفاده از روش های آماری برای تفسیر نمره های آزمون


برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید !
​​​​​​​ 09358209024